Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 14 kwietnia 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel mieszkania wchodzącego w skład wspólnoty zażądał od Prezydenta miasta zwrotu nadpłaty za śmieci w wysokości 100 zł. Prezydent odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie poboru inkasa

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała ta stwierdza nieważność uchwały Gminy Krzęcin, ponieważ zmienia ona uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części dotyczącej wskazania w adresie zamieszkania osób wyznaczonych numeru budynku i numeru mieszkania.

Rozstrzygnięcie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W dniu 7 maja 2015 r. zapadło Rozstrzygnięcie Wojewody Lubelskiego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wojewoda Lubelski stwierdził, że Rada powinna obligatoryjne określać w uchwale tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 maja 2015r. dot. podatku w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług zagospodarowania odpadów

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 maja 2015r. dotyczący podatku w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług zagospodarowania odpadów, WSA postanowił, że miasto ma pełne prawo do odliczenia podatku.

Uchwała RIO w Zielonej Górze z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa

W dniu 26 maja 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. RIO stwierdziła, że zapis w uchwale rady miasta dot. opłaty za gospodarowanie odpadami będzie pobierana przez inkasentów oraz, że wypłata ich wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia rozliczenia pobranej opłaty jest niezgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. RIO uznała, że rada gminy nie może wyznaczać trybu wypłaty tego wynagrodzenia.

Uchwała RIO w Kielcach z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za odbieranie odpadów

W dniu 20 maja 2015r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach podjęła uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za odbieranie odpadów. RIO uznała, że rada może różnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zajmujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów miejskich lub wiejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Uchwała RIO w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

W dniu 28 kwietnia 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Sprawa dotyczy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. RIO stwierdziło, że powiązanie obowiązku składania deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej z powstawaniem odpadów na nieruchomości narusza przepisy ustawy

Strony