Wyrok WSA w Krakowie dotyczący sposobu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

... W dniu 21 listopada 2012 r. Rada Gminy Spytkowice podjęła uchwałę Nr XXVII/187/2012 w sprawie sposobu realizacji przez Wójta Gminy Spytkowice nowych zadań nałożonych znowelizowaną ustawą z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała ta w § 1 ta stanowi: "W związku z wdrożeniem nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. z 2012 r. poz.391) ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych ustaw (DZ.U.

Nałożenie na gminę kary pieniężnej za niezłożenie sprawozdania w terminie

Czy rok 2013 może być rokiem przejściowym, w którym nie będą nakładane na gminy kary pieniężne, o których mowa w art. 9z ust. 1 – 3 u.c.p.g., tym bardziej, że za nierzetelne, nieterminowe sprawozdania składane przez przedsiębiorców, bądź brak wykonania przez nich obowiązku określonego w art. 9g u.c.p.g. w 2012r. nie są nakładane kary?

Odpowiedź eksperta:

Czy gmina powinna przejąć obowiązki odbioru odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości w gminie, gdyż w innym przypadku może zapłacić kary za niewykonanie obowiązków?

Obowiązek przekazywania właściwym organom sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne


Od kilkunastu dni obowiązuje rozporządzenie dotyczące sprawozdawczości (w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi).

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot będzie odpowiedzialny, karany z tytułu nieosiągania poziomów selektywnej zbiórki na terenie gminy?

Podmiot odpowiedzialny, karany z tytułu nieosiągania poziomów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy


Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot będzie odpowiedzialny, karany z tytułu nieosiągania poziomów selektywnej zbiórki na terenie gminy (gmina, czy też związek międzygminny)?

Odpowiedź eksperta: