Nałożenie na gminę kary pieniężnej za niezłożenie sprawozdania w terminie

Czy rok 2013 może być rokiem przejściowym, w którym nie będą nakładane na gminy kary pieniężne, o których mowa w art. 9z ust. 1 – 3 u.c.p.g., tym bardziej, że za nierzetelne, nieterminowe sprawozdania składane przez przedsiębiorców, bądź brak wykonania przez nich obowiązku określonego w art. 9g u.c.p.g. w 2012r. nie są nakładane kary?

Odpowiedź eksperta: