Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia kary za odbieranie odpadów komunalnych za niezłożenie sprawozdania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia kary za odbieranie odpadów komunalnych stwierdził, iż obowiązek składania sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczył skarżącego, który faktycznie prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie kary za nieterminowe złożenie sprawozdania z ilości odebranych odpadów komunalnych

Obowiązek składania sprawozdań kwartalnych przez przedsiębiorców odbierajacych odpady komunalne z nieruchomości na terenie gminy wynika z ustawy UCPG. Obowiazek ten jest obwarowany sankcją. W opini sądów administracyjnych kwetsią sporną jest to kogo nalezy uznać za podmiot odbierający odpady komunalne. Ustawodawca uznał składanie sprawozdań zerowych za konieczne.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r. i 17 marca 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania z ilości odebranych odpadów komunalnych

WSA w Warszawie przyjął odmienne stanowisko niż WSA w Bydgoszczy. Stwierdził, że sama okoliczność złożenia wniosku o wpis do rejestru działalnosci regulowanej i uzyskanie tego wpisu nie są wystarczające dla powstania obowiazku składania sprawozdań kwartalnych.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie wymagań dot. sprawozdania z odebranych odpadów komunalnych

Istnieje wiele sporów odnośnie terminu przekazania sprawozdania kwartalnego, głównie zwiazanych z tym, czy ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego wystarczy nadać sprawozdanie kwartalne przesyłką pocztową, czy też w tym dniu sprawozdanie to powino być już doręczone skutecznie organowi gminy. Sąd uznał, że termin z art. 9 ust. 2 UCPG nie ma charakteru terminu zawitego. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przesyłki zawierajacej sprawozdanie za pośrednictwem poczty.

Rodzaje dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu

Brak jednoznacznie określonych rodzajów dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, o których mowa w art. 9p ustawy u.c.p.g, które mogą służyć w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu.

Czy przedsiębiorcy, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lecz wykonują usługi w tym zakresie mają obowiązek składania kwartalnych sprawozdań?

Obowiązek składania kwartalnych sprawozdań


Czy  przedsiębiorcy, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie podpisują umów z właścicielami nieruchomości), lecz wykonują usługi w zakresie:

Czy obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej dotyczy również przedsiębiorców, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, lecz wykonują usługi w tym zakresie?

Obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców nie zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych ale wykonujących usługi w tym zakresie


Czy obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej dotyczy również przedsiębiorców, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie podpisują umów w tym zakresie), lecz wykonują usługi w zakresie:

 

Strony