Interpretacje podatkowe w sprawie opodatkowania opłat pobieranych przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe, pytanie oraz własne stanowisko ostatecznie sformułowane we wniosku ORD-IN z dnia 13 marca 2012r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów ...

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. W §1 uchwały ustalono górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbieraniao dpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (...) W tym zakresie, stosownie do treści art. 6 ust. 2 tej ustawy rada gminy uprawniona została do określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (...)