Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 10 maja 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sygnatura akt II FSK 1409/14.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozprawtrywał sprawę dotyczącą uiszczania opłaty za odbieranie odpadów na rachunek bankowy wskazanej spółki. W uzasadnieniu tego punktu uchwały zostało wyjasnione, że na mocy umowy spółce zostało przekazane wykonywanie niektórych obowiazkowych zadań własnych gminy. WSA stwierdził, ze w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wykonywać wójt (burmistrz, prezydent) chyba, że zleci to inkasentowi.

Interpretacje podatkowe w sprawie opodatkowania opłat pobieranych przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe, pytanie oraz własne stanowisko ostatecznie sformułowane we wniosku ORD-IN z dnia 13 marca 2012r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów ...

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. W §1 uchwały ustalono górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbieraniao dpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (...) W tym zakresie, stosownie do treści art. 6 ust. 2 tej ustawy rada gminy uprawniona została do określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (...)