Uchwała RIO w Zielonej Górze z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa

W dniu 26 maja 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. RIO stwierdziła, że zapis w uchwale rady miasta dot. opłaty za gospodarowanie odpadami będzie pobierana przez inkasentów oraz, że wypłata ich wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia rozliczenia pobranej opłaty jest niezgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. RIO uznała, że rada gminy nie może wyznaczać trybu wypłaty tego wynagrodzenia.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 11 lipca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

(...)Rada ustalając w § 3 ust. 2 w pkt 1-3 uchwały termin płatności pobranych przez inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powtórzyła zapis ustawowy, do czego nie miała uprawnień, zaś w § 3 ust. 2 pkt 4 uchwały Rada, nie ustaliła terminu późniejszego, lecz wskazała dzień 31 grudnia, tj. termin płatności opłaty – co pozostaje w sprzeczności z art. 47 § 4a ustawy (...)

Wyrok WSA w Łodzi w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

... Według organu nadzoru § 1 kontrolowanej uchwały jest niezgodny z art. 6i pkt 1 i 2 ustawy, który ustanawia obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, a więc po upływie miesięcznego okresu zamieszkiwania na nieruchomości przez mieszkańca lub też powstania odpadów na nieruchomości niezamieszkałej. Wobec tego Rada nie może ustalić terminów uiszczania tych opłat "z góry", tj. przed upływem miesiąca, za który opłata winna być poniesiona. Stosownie do art. 6i ustawy obowiązek ponoszenia...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 kwietnia 2013 r. sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

(...) ustawa — Ordynacja podatkowa jasno precyzuje zadania i obowiązki inkasenta, a nakładanie na niego dodatkowych obowiązków, takich jak prowadzenie ewidencji analitycznej opłat, wykracza poza ustawowe upoważnienie rady, wynikające z art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) Rada ustaliła, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na dwa miesiące bez wezwania w terminie 25 dnia drugiego miesiąca każdego dwumiesięcznego okresu rozli- czeniowego. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r. taka opłata podlega uiszczeniu w terminie do 15 sierpnia 2013 r. Organ nadzoru badając przedmiotową uchwałę, stwierdził że powyższe zapisy uchwały są niezgodne z art. 6i pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Strony