Rodzaje dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu

Brak jednoznacznie określonych rodzajów dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, o których mowa w art. 9p ustawy u.c.p.g, które mogą służyć w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu.

Czy gmina na podstawie sprawozdań kwartalnych składanych przez przedsiębiorców powinna sama wyliczać osiągnięte przez te podmioty w danym roku poziomy?

W nawiązaniu do art. 3 ust. 2 pkt. 9c ustawy u.c.p.g. kwestią wymagającą wyjaśnienia jest czy gmina na podstawie sprawozdań kwartalnych składanych przez przedsiębiorców powinna sama wyliczać osiągnięte przez te podmioty w danym roku poziomy, czy też, i w jakiej formie przedsiębiorca powinien wykazać osiągnięcie w danym roku wymaganych limitów?

Nasza interpretacja: