Wyrok WSA w Rzeszowie z 23 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

"(...) Nie ulega wątpliwości, że zaskarżona uchwała w § 1 ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny i selektywny od mieszkańca, a w § 2 ustala stawki opłaty za pojemniki, natomiast brak w niej rozstrzygnięcia co do wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o czym stanowi art. 6k ust. 1 pkt 1 tej ustawy. (...)"

W jaki sposób można przejąć, obowiązek wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne nieruchomości przez właściciela, przez gminę?

Obowiązek wyposażenie w pojemniki na odpady komunalne nieruchomości


W jaki sposób można przejąć, obowiązek wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne nieruchomości przez właściciela, przez gminę?

Odpowiedź eksperta:

Art. 5 ust. 1 pkt 1 UCPG nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości. Skoro jest to obowiązek właściciela, a nie gminy, to:

Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości


Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Odpowiedź eksperta: