Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. w przedmiocie obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego

W dniu 24 listopada 2017 r. uchwalona została uchwała Sądu Najwyższego w przedmiocie odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości, obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Sygnatura akt: III CZP 38/17.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2015 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

W dniu 9 stycznia 2015r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. WSA uznał, że nie można nakazać właścicielom nieruchomości usuwania bądź ograniczania śliskości chodników, a tym samym zapisanie obowiązku w uchwale dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach jest przekroczeniem delegacji ustawowej.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 28 lutego 2013 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. W przepisie tym nie ma mowy 
o podwórzach, przejściach lub bramach. Dodatkowo rada gminy odmiennie zdefiniowała, co należy uznać za „chodnik". Za taki w myśl art. 4 pkt 6 ustawy z 21 marca 1985 r.

Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie obowiązku przyłaczenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazano, że gmina nie może wyłączyć wybranych nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W 2013 r., rada miejska Karpacza podejmując uchwałę na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock

(...)Wskazać należy, ze przepis ust. 1 stanowi dla rady gminy upoważnienie do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w ust. 3 został natomiast określony wymóg dostosowania owego regulaminu do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. Ponadto ust. 2 omawianego przepisu określa (...)

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 listopada 2013 w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

(...) Postanowienia zaskarżonej uchwały odnoszą się do Wspólnoty jako właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc dotykają sfery jej praw i obowiązków. Przepis §12 ust. 7 nakłada na właściciela nieruchomości obowiązki, które nie znajdują umocowania w obowiązującym porządku prawnym.(...)


Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku

(...) stwierdził nieważność § 4 ust. 3, ust. 5 we fragmencie: "W przydomowych kompostownikach można gromadzić następujące odpady: odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków, resztki pożywienia, odpady kuchenne. Pozyskany materiał wykorzystać można do własnych potrzeb bądź przekazać nieodpłatnie przedsiębiorcy" (...) wprowadzenie w uchwale rady gminy będącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do jednoznacznego odczytania stanowi istotne naruszenie prawa(...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów

(...) W związku z tym, bezspornym pozostaje fakt, iż regulamin utrzymania czystości i porządku nie może wykraczać poza materię przewidzianą w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czy- stości i porządku w gminach, przepis ten stanowi bowiem delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą zostać unormowane w uchwale rady gminy. Nie przyznaje on kompetencji organowi stanowiącemu gminy ani do uchwalania aktów prawa miejscowego obejmujących za- gadnienia inne niż wymienione w cyt.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie odpadów komunalnych

"(...) Jak wynika z w/w cytowanego przepisu zasadą jest, że to właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Jednakże obowiązek ten może przejąć gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Przepis ten nie pozostawia wątpliwości, że gmina nie może pobierać opłaty za sprzedaż pojemników(...)"

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

(...) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik ("[...]"), jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującychdanąnieruchomośći stawki opłaty wynoszącej (...) Natomiast strona skarżąca dokonała dalszego zróżnicowania stawek opłat, przyjmując bardziej szczegółowe kryteria, aniżeli zezwala na to wskazany przepis ustawy. Otóż, Rada Miejska O. zróżnicowała stawki opłat – w obrębie wybranej metody – w zależności od kategorii mieszkańców (dzieci)(...)


Strony