Gdzie powinna zostać zawarta informacja o sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych – w KPO czy w KEO?

Brak wiedzy ze strony podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na temat sposobów zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W konsekwencji kwartalne sprawozdania składane przez podmioty odbierające odpady komunalne zawierają nierzetelne informacje, wymagające weryfikacji i niekiedy wielokrotnej poprawy.

Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

W naszej gminie zdecydowaliśmy, że nie będziemy zbierać odpadów zielonych i w regulaminie zapisalismy by każdy właściciel wyposażył nieruchomość w kompostownik. Czy jest to zgodne i możliwe do zastosowanie patrząc na zapisy w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku? Wówczas nasuwa się pytanie: czy jeśli nie będziemy ich obierac tylko będą one kompostowane co wówczas z rozporządzeniem MŚ w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji?

Czy gmina powinna przejąć obowiązki odbioru odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości w gminie, gdyż w innym przypadku może zapłacić kary za niewykonanie obowiązków?

Obowiązek przekazywania właściwym organom sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne


Od kilkunastu dni obowiązuje rozporządzenie dotyczące sprawozdawczości (w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi).