Czy gmina powinna przejąć obowiązki odbioru odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości w gminie, gdyż w innym przypadku może zapłacić kary za niewykonanie obowiązków?

Obowiązek przekazywania właściwym organom sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne


Od kilkunastu dni obowiązuje rozporządzenie dotyczące sprawozdawczości (w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi).