Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec

W dniu 2 marca 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec. Regulamin, który został wprowadzony uchwałą z 31 lipca 2015 r. zobowiązywał mieszkańców m.in. do sprzątania z błota i śniegu części nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne tj. podwórka, bramy, przejścia, usuwania ze ścian budynków nielegalnych reklam czy prowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów do własnego kompostownika dopiero po zarejestrowaniu go w gminie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 października 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 października 2014 r. wyraził pogląd, iż rada gminy nie jest uprawniona do zobowiązywania właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów komunalnych wyłacznie w sposób selektywny, bowiem ustawodawca w żaden sposób nie upoważnił do egzekwowania wyłącznie takiego sposobu zbierania odpadów.

Wyrok WSA we Wroclawiu z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W uzasadnieniu wyroku WSA wskazal, ze przy kokonywaniu oceny kompetencji nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych obejmujących uchwaly w sprawie wzoru deklaracji, kierował się niebudzacym wątpliwości spozstrzeżeniem, ze opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zalicza się do "opłat lokalnych, do których mają zastosowanie  przepisy ustawy- Ordynacja podatkowa.

Wyroki WSA we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niewątpliwie rekonstrukcja zakresu obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zmierzać do przypisania podmiotom, na które ustawodawca nałożył określone obowiązki związane z tą opłatą, jednej z możliwych na gruncie Ordynacji podatkowej ról w stosunku prawno – podatkowym, tj. podatnika, płatnika lub inkasenta opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi i tego rodzaju zabiegiem było właśnie uznanie – przez organ podatkowy - właścicieli nieruchomości za podatników. W tym zakresie poglądy wnioskodawcy i organu są tożsame.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 3 marca 2014 r. sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

"(...) Analizując powyższe organ podatkowy stwierdził, że koszty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są należnościami bezpośrednio związanymi z odpłatnym świadczeniem usługi najmu i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego – tak jak czynsz. Zobowiązanie do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami ciąży co prawda na(...)"