Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r. i 17 marca 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania z ilości odebranych odpadów komunalnych

WSA w Warszawie przyjął odmienne stanowisko niż WSA w Bydgoszczy. Stwierdził, że sama okoliczność złożenia wniosku o wpis do rejestru działalnosci regulowanej i uzyskanie tego wpisu nie są wystarczające dla powstania obowiazku składania sprawozdań kwartalnych.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie wymagań dot. sprawozdania z odebranych odpadów komunalnych

Istnieje wiele sporów odnośnie terminu przekazania sprawozdania kwartalnego, głównie zwiazanych z tym, czy ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego wystarczy nadać sprawozdanie kwartalne przesyłką pocztową, czy też w tym dniu sprawozdanie to powino być już doręczone skutecznie organowi gminy. Sąd uznał, że termin z art. 9 ust. 2 UCPG nie ma charakteru terminu zawitego. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przesyłki zawierajacej sprawozdanie za pośrednictwem poczty.