Wyrok WSA w Opolu w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

... Skargę na powyższą uchwałę wniosła Spółdzielnia pismem z 22 kwietnia 2013 r. zarzucając rażące naruszenie przepisu art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Skarżąca stwierdziła, że uchwała rady gminy nie może zawierać postanowień, które wykraczają poza treść art. 4 ustawy. Wywodziła, że zapisy "w ilości nieprzekraczającej minimalnej pojemności pojemników i worków przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości zawarte w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2b oraz w § 1 ust. 2 i ust. 3 uchwały Nr XXVIII/301/13 nie mają podstawy w ustawowej delegacji...