Wyrok WSA w Lublinie w sprawie wzoru deklaracji o wyokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwalą Nr XVIII/153/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości podjętą na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz.