Wyrok WSA w Kielcach w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 20 marca 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Wyrok dotyczy skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy dotyczącą ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpoznając ponownie sprawę organ wszczynając postępowanie wskaże jakiego okresu dotyczy, zgromadzi materiał dowodowy pozwalający na ustalenie czy na skarżącym ciąży obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zastosuje właściwą przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach procedurę.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny

(...) Mając na uwadze powyższe, należy podzielić stanowisko Prokuratora, że żaden z przepisów przywołanych jako podstawa prawna zaskarżonej uchwały, jak też obowiązujących w dacie jej podjęcia, nie zawierał upoważnienia do zamieszczenia we wzorach informacji i deklaracji obowiązku składania oświadczenia pod rygorem z art. 233 kodeksu karnego. (...)


Wyrok WSA w Kielcach z 23 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji za o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) określiła wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W załączniku nr 1 do tej uchwały (...) ustalony obowiązek składania oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności określonej w art. 233 kodeksu karnego nie znalazł podstawy w przepisach obowiązującego prawa (...)

Wyrok WSA w Kielcach z 31 grudnia 2013 r. w przedmiocie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych

"(...)odpowiedzialności określonej w art. 233 K.k., nie ma podstawy w przepisach obowiązującego prawa, a zwłaszcza w tych, które zostały podane jako podstawa prawna podjęcia kwestionowanej uchwały. Skarżący powołał przy tym treść tych przepisów i wskazał że w zakresie treści formularzy opracowanych na podstawie tych przepisów nie mieści się nałożenie na podatnika obowiązku składania oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności określonej w art. 233 K.k.(...)"

Wyrok WSA w Kielcach w przedmiocie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego

... zarzucając naruszenie prawa materialnego: 1/ przepisów art. 9 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ... przez przyznanie Przedsiębiorstwu Gospodarki odpadami Sp. z o.o. statutu monopolisty z uwagi na uznanie posiadanych przez niego urządzeń mobilnych w zakładzie w Promniku za urządzenie stacjonarne; 2/ przepisu art. 3 pkt 6 lit. b ustawy - Prawo ochrony środowiska ...