Postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu z dnia 28 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami stwierdził, iż w stanie prawnym na dzień wydania kontrolowanej przez Sąd decyzji zarząd związku międzygminnego nie jest organem podatkowym uprawnionym do wydawania decyzji o określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, nie może prowadzić postępowania podatkowego w tym przedmiocie, a więc nie może rozstrzygać decyzją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 października 2014 r. w sprawie nieprecyzyjnego sformułowania w regulaminie utrzymania czystości i porządku

W marcu 2014 r. rada – po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uchwałę opublikowano w dzienniku urzędowym województwa, a weszła w życie z dniem 1 lipca 2014 r. We wrześniu uchwałę zaskarżył prokurator. Zakwestionował użyte w niej sformułowanie „psy duże". Zdaniem prokuratora uchwała powinna zawierać wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Tymczasem jeden z jej paragrafów nie spełnia wymagań.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych

(...) Przypomnieć również należy, że zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust.1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzić zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać opłaty dla właścicieli nieruchomości... . Jednak Trybunał Konstytucyjny w przytoczonym już wyroku z 28 listopada 2013 r. stwierdził, że art. 6k ust. 4 ustawy w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzania zwolnień przedmiotowych, jest niezgodny z art. 188 w zw. z art. 217 Konstytucji. (...)

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie opłaty za odbiór odpadów komunalnych

(...) Przedmiotem kontroli Sądu w rozpoznawanej sprawie była uchwała Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2012r. nr XXI/133/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy (...)

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. W §1 uchwały ustalono górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbieraniao dpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (...) W tym zakresie, stosownie do treści art. 6 ust. 2 tej ustawy rada gminy uprawniona została do określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (...)