Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 maja 2016 r. w przedmiocie obowiązku władającego nieruchomością podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej

W dniu 25 maja 2016 r. zapadło postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie obowiązku władającego nieruchomością podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Podmiot władający nieruchomością ma obowiązek podłączyć ją do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2015 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

W dniu 9 stycznia 2015r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. WSA uznał, że nie można nakazać właścicielom nieruchomości usuwania bądź ograniczania śliskości chodników, a tym samym zapisanie obowiązku w uchwale dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach jest przekroczeniem delegacji ustawowej.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach stwierdził, iż rada gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach nie może wprowadzić zapisu obligującego mieszkańców do wytwarzania w każdym tygodniu minimalne, wprost określonej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie

Prezydent jednego z miast nałożył na przedsiębiorcę karę za nieprzekazanie odpadów komunalnych do RIPOK w określonych dniach. Odpady zostały przekazane do RIPOK, dopiero nastepnego dnia. WSA uzał, że art 9 ust 1 pkt 3 UCPG nie stanowi podstawy do tego aby nakałdać kary administracyjne za przekazanie do RIPOK odpadów komunalnych w dniu następnym po ich odbiorze.