Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2015 r.w przedmiocie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W dniu 25 lutego 2015 r. zapadł wyrok w przedmiocie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lipca 2014 r. w przedmiocie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Prezydent Miasta nie może zatem w ramach instytucji interpretacji indywidualnej dokonywać wykładni przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak bowiem wskazano, instytucja ta dotyczy jedynie interpretacji przepisów prawa podatkowego, a wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisy do tej kategorii nie należą.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że rada gminy nie może stosować niższych stawek opłat za śmieci w wypadku dzieci i osób uczących się do 24 roku życia i oddalił skargę gminy na Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, która stwierdziła nieważność uchwał wprowadzającej takie zniżki.