Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 kwietnia 2013 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

(...) oświadczenie o udostępnieniu na żądanie Wójta dokumentów określonych w tym oświadczeniu wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego do kształtowania zakresu wzoru deklaracji ustalonego w art. 6n ust. 1 pkt 1 u.p.cz. Stosownie do treści powołanego przepisu rada gminy powinna określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że.. (...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 kwietnia 2013 r. sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

(...) ustawa — Ordynacja podatkowa jasno precyzuje zadania i obowiązki inkasenta, a nakładanie na niego dodatkowych obowiązków, takich jak prowadzenie ewidencji analitycznej opłat, wykracza poza ustawowe upoważnienie rady, wynikające z art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (...)