Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

W dniu 15 stycznia 2015 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawę. Ustawa weszła w życie 6 lutego 2015 r. na mocy której zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na odzysk albo unieszkodliwianie odpadów oraz decyzje zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie ustawy. Inną zmianą w nowej ustawie jest również obowiązek sporządzania planów inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Strony