Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanym wydzierżawieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

W dniu 10 maja 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanym wydzierżawieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Rozstrzygnięta została kwestia prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie opodatkowania dodatkowych usług komunalnych

W dniu 27 czerwca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację w przedmiocie opodatkowania czynności związanych ze świadczeniem przez gminę dodatkowych usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Organ podatkowy uznał, że tego rodzaju usługi w ogóle nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie podatku od ulgi na śmieci

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie podatku od ulgi na śmieci wyjaśniono, że Podatek płacimy od konkretnej, indywidualnej korzyści majątkowej, jednak nie trzeba tego robić, gdy ulga przysługuje grupie osób spełniających określone warunki.

Intepretacja z dnia 1 października 2013 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

"(...)Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Podkreślić należy, że w przeciwieństwie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (...)"

Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

"(...) Wobec powyższego, w świetle regulacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazać należy, że ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pobierając ją od właścicieli nieruchomości, Gmina występować będzie w pozycji nadrzędnej w stosunku do podmiotów (...)"

Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podatku od towarów i usług według stawki 23 za odbieranie odpadów komunalnych

"(...)Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych (...)"

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnai 24 grudnia 2012 r. dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

"(...) Mając na uwadze powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, jak również stosowne przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazać należy, że ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pobierając ją od właścicieli nieruchomość (...)"

Interpretacje podatkowe w sprawie opodatkowania opłat pobieranych przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe, pytanie oraz własne stanowisko ostatecznie sformułowane we wniosku ORD-IN z dnia 13 marca 2012r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów ...

Strony