Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 19 grudnia 2012 r. powyższy projekt ustawy do Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Konsekwencje uznania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych za zakład

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 15c ustawy o odpadach regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (dalej „regionalna instalacja”) oprócz tego, że jest instalacją w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska („POŚ”), jest zarazem zakładem. Pojęcie „zakład” należy rozumieć w sposób wskazany w art. 3 pkt 48 POŚ, a więc jako jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami.