Uchwała RIO w Kielcach z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za odbieranie odpadów

W dniu 20 maja 2015r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach podjęła uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za odbieranie odpadów. RIO uznała, że rada może różnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zajmujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów miejskich lub wiejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 30 października 2013 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WSA stwierdził, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter publiczno-prawny i jest oderwana od faktycznej ilości wytwarzanych i odbieranych przez gminę odpadów.

Uchwała RIO w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

W dniu 1 kwietnia 2015 r. zapadła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami. W ocenie Kolegium RIO, uchwały rady dotyczące określania metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, ze względu na generalny i abstrakcyjny charakter regulacji w nich zawartych, są aktami prawa miejscowego. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie podatku od ulgi na śmieci

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie podatku od ulgi na śmieci wyjaśniono, że Podatek płacimy od konkretnej, indywidualnej korzyści majątkowej, jednak nie trzeba tego robić, gdy ulga przysługuje grupie osób spełniających określone warunki.

Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Odrzucona uchawała przez WSA, zdaniem Sądu, kształtuje wysokość opłaty, a zatem powinna mieścić się w zakresie zastosowania art. 11 ust 1 pkt. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W konsekwencji jest to uchwała podjeta w sprawie finansowej, a co za tym idzie kompetencje nadzorcze w w/w zakresie nie należą do wojewody a do RIO.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że rada gminy nie może stosować niższych stawek opłat za śmieci w wypadku dzieci i osób uczących się do 24 roku życia i oddalił skargę gminy na Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, która stwierdziła nieważność uchwał wprowadzającej takie zniżki.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych

(...) Przypomnieć również należy, że zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust.1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzić zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać opłaty dla właścicieli nieruchomości... . Jednak Trybunał Konstytucyjny w przytoczonym już wyroku z 28 listopada 2013 r. stwierdził, że art. 6k ust. 4 ustawy w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzania zwolnień przedmiotowych, jest niezgodny z art. 188 w zw. z art. 217 Konstytucji. (...)

Strony