Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach stwierdził, iż rada gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach nie może wprowadzić zapisu obligującego mieszkańców do wytwarzania w każdym tygodniu minimalne, wprost określonej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia kary za odbieranie odpadów komunalnych za niezłożenie sprawozdania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia kary za odbieranie odpadów komunalnych stwierdził, iż obowiązek składania sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczył skarżącego, który faktycznie prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 października 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 października 2014 r. wyraził pogląd, iż rada gminy nie jest uprawniona do zobowiązywania właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów komunalnych wyłacznie w sposób selektywny, bowiem ustawodawca w żaden sposób nie upoważnił do egzekwowania wyłącznie takiego sposobu zbierania odpadów.

Wyrok NSA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dot. zakresu odzysku o uniedzkodliwiania odpadów komunalnych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 września 2014 r. stwierdził, że prywatny przedsiębiorca nie ma interesu prawnego w kwestionowaniu uchwały rady gminy w przemiocie powierzenia spółce gminnej realizacji zadań własnych. W konsekwencji możliwość wyboru co do zakresu usługi objętej przedmiotem przetargu pozostawiona jest po stronie gminy.

Napisali o nas: Gospodarka odpadami w Europie- dobre praktyki- Logistyka odzysku

Na łamach Logistyki Odzysku nr 1/2015 r. pojawił się artykuł pt. Gospodarka odpadami w Europie- dobre praktyki dotyczący międzynarodowej konferencji w Zakopanem w dniach 17-18 listopada 2015 r. pt. "Europejskie modele funkcjonowania systemów gospodarki odpadami- dobre praktyki współpracy w aspekcie funkcjonowania klastrów" w której prelegentem była m.in. radca prawny Agnieszka Dylong i radca prawny Jędrzej Klatka.

Napisali o nas: Siódmy raz o odpadach - Przegląd Komunalny

Na łamach Przeglądu Komunalnego nr 2/2015 r. pojawił się artykuł pt. Siódmy raz o odpadach dotyczący konferencji w Krakowie w dniu 22-24 stycznia 2015 r. pt. "Zamówienia in house w gospodarce odpadami w świetle doświadczeń europejskich i uwarunkowań krajowych" w której prelegentem była m.in. radca prawny Agnieszka Dylong.

Publikacja: Czystość i porządek w gminach: kiedy decyzja, kiedy zawiadomienie- Dziennik Gazeta Prawna

W dniu 18 lutego 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna radca prawny Jędrzej Klatka udzielił opinii eksperckiej w artykule pt. Czystość i porządek w gminach: kiedy decyzja, kiedy zawiadomienie. Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w 2015 r. wprowadzając między innymi nowe przepisy dotyczące składania deklaracji.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lipca 2014 r. w przedmiocie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Prezydent Miasta nie może zatem w ramach instytucji interpretacji indywidualnej dokonywać wykładni przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak bowiem wskazano, instytucja ta dotyczy jedynie interpretacji przepisów prawa podatkowego, a wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisy do tej kategorii nie należą.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpoznając ponownie sprawę organ wszczynając postępowanie wskaże jakiego okresu dotyczy, zgromadzi materiał dowodowy pozwalający na ustalenie czy na skarżącym ciąży obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zastosuje właściwą przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach procedurę.

Strony