Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych (szamba) i transportu nieczystości ciekłych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości


Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Odpowiedź eksperta:

Rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) Równocześnie wymaga podkreślenia, iż z normatywnego charakteru niniejszej uchwały wynika konieczność formułowania jej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. Oznacza to, że w jej treści nie mogą znaleźć się regulacje nie znajdujące uzasadnienia w normie zawierającej delegację ustawową do jej podjęcia (...)

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. W §1 uchwały ustalono górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbieraniao dpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (...) W tym zakresie, stosownie do treści art. 6 ust. 2 tej ustawy rada gminy uprawniona została do określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (...)

Strony