Wyrok WSA w Olsztynie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

... Wojewoda wskazał, że ustawodawca doprecyzował w Rozdziale 3a ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), które spośród uchwał podejmowanych przez rady gminy w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę ...