Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

W dniu 4 grudnia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Rada miejska podjęła uchwałę sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Uchwała również dotyczyła warunków utrzymywania gołębi oraz zasad utrzymywania pszczół. Prokurator, jednak zakwestionował ten zapis w związku z czym zaskarżył go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd zgodził się z zarzutami prokuratora, stwierdzając, iż stanowiły istotne naruszenie prawa.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lipca 2014 r. w przedmiocie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Prezydent Miasta nie może zatem w ramach instytucji interpretacji indywidualnej dokonywać wykładni przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak bowiem wskazano, instytucja ta dotyczy jedynie interpretacji przepisów prawa podatkowego, a wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisy do tej kategorii nie należą.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 lutego 2013 r. w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że na gruncie podatku od nieruchomości została ukształtowana linia orzecznicza, w której modelowy jest system rozstrzygania w drodze jednej decyzji o wszystkich przedmiotach opodatkowania danego podatnika, nie mniej jednak nie uznaje się za wadliwe rozstrzygania o tych przedmiotach w odrębny sposób.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 maja 2014 r. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewdzóki Sąd Administracyjny rozstrzygał kwestię zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pełnych złotówek. WSA stwierdzając, że ma ona charakter opłaty lokalnej uznał, że nie ma do niej zastosowania przewidziane w art. 63 ordynacji podatkowej zaokrąglanie końcówek opłat.

Wyrok SN z 29 stycznia 1999 r. w sprawie obowiazku utrzymania nawierzchni chodników

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości. I nie ma znaczenia szerokość chodnika. Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące zapewnienia czystości i porządku określa ustawa z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.). Przewidziano w niej m.in., że właściciele nieruchomości muszą zapewnić uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich posesji.

Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedmiotem sporu w rozpatrywanej przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu sprawie był status spółdzielni mieszkaniowej jako strony postępowania oraz prawny status spółki prawa handlowego jako organu administracji publicznej (organu podatkowego) w postępowaniu w sprawie okreslenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której stanowia przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

Wyroki WSA we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niewątpliwie rekonstrukcja zakresu obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zmierzać do przypisania podmiotom, na które ustawodawca nałożył określone obowiązki związane z tą opłatą, jednej z możliwych na gruncie Ordynacji podatkowej ról w stosunku prawno – podatkowym, tj. podatnika, płatnika lub inkasenta opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi i tego rodzaju zabiegiem było właśnie uznanie – przez organ podatkowy - właścicieli nieruchomości za podatników. W tym zakresie poglądy wnioskodawcy i organu są tożsame.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 listopada 2013 w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

(...) Postanowienia zaskarżonej uchwały odnoszą się do Wspólnoty jako właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc dotykają sfery jej praw i obowiązków. Przepis §12 ust. 7 nakłada na właściciela nieruchomości obowiązki, które nie znajdują umocowania w obowiązującym porządku prawnym.(...)


Strony