Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

W dniu 21 grudnia 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów. Prezydent Miasta nakazał wspólnikom prowadzącym działalność gospodarczą usunięcie z terenu działek odpadów pochodzenia budowlanego w terminie do sześciu miesięcy. Od powyższej decyzji zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez osoby, na które został nałożony taki nakaz.

Wyrok WSA w Kielcach w przedmiocie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego

... zarzucając naruszenie prawa materialnego: 1/ przepisów art. 9 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ... przez przyznanie Przedsiębiorstwu Gospodarki odpadami Sp. z o.o. statutu monopolisty z uwagi na uznanie posiadanych przez niego urządzeń mobilnych w zakładzie w Promniku za urządzenie stacjonarne; 2/ przepisu art. 3 pkt 6 lit. b ustawy - Prawo ochrony środowiska ...

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.199.2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lipca 2012 r. sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2012-2016.