Przejdź do treści

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

W dniu 21 grudnia 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

(...) Należy podkreślić, że wykładnia przepisu art. 16 ust.

Wyrok WSA w Kielcach w przedmiocie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego

... zarzucając naruszenie prawa materialnego: 1/ przepisów art. 9 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.199.2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lipca 2012 r. sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn.
Subskrybuj Dział I