Publikacja: Gdzie składować odpady?- Monitor Zamówień Publicznych

Na łamach Monitora Zamówień Publicznych nr 3/2015 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Agnieszki Dylong pt. Gdzie składować odpady?. Artykuł dotyczy przetargów na odbiór i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W jakiej formie prawnej należy dokonać odmowy wpisu do rejestru, w przypadku kiedy wniosek składany przez przedsiębiorcę zawiera odpady nie będące odpadami komunalnymi?

Odmowa wpisu do rejestru, w wypadku gdy wniosek składany przez przedsiębiorcę zawiera odpady nie będące odpadami komunalnymi


W jakiej formie prawnej należy dokonać odmowy wpisu do rejestru, w przypadku kiedy wniosek składany przez przedsiębiorcę zawiera odpady nie będące odpadami komunalnymi?

Odpowiedź eksperta: