Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 października 2014 r. w sprawie nieprecyzyjnego sformułowania w regulaminie utrzymania czystości i porządku

W marcu 2014 r. rada – po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uchwałę opublikowano w dzienniku urzędowym województwa, a weszła w życie z dniem 1 lipca 2014 r. We wrześniu uchwałę zaskarżył prokurator. Zakwestionował użyte w niej sformułowanie „psy duże". Zdaniem prokuratora uchwała powinna zawierać wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Tymczasem jeden z jej paragrafów nie spełnia wymagań.