Publikacja: Czystość i porządek w gminach: kiedy decyzja, kiedy zawiadomienie- Dziennik Gazeta Prawna

W dniu 18 lutego 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna radca prawny Jędrzej Klatka udzielił opinii eksperckiej w artykule pt. Czystość i porządek w gminach: kiedy decyzja, kiedy zawiadomienie. Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w 2015 r. wprowadzając między innymi nowe przepisy dotyczące składania deklaracji.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 lutego 2013 r. w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że na gruncie podatku od nieruchomości została ukształtowana linia orzecznicza, w której modelowy jest system rozstrzygania w drodze jednej decyzji o wszystkich przedmiotach opodatkowania danego podatnika, nie mniej jednak nie uznaje się za wadliwe rozstrzygania o tych przedmiotach w odrębny sposób.

Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedmiotem sporu w rozpatrywanej przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu sprawie był status spółdzielni mieszkaniowej jako strony postępowania oraz prawny status spółki prawa handlowego jako organu administracji publicznej (organu podatkowego) w postępowaniu w sprawie okreslenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której stanowia przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 28 maja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) Z zestawienia obu wskazanych przepisów wynika, że decyzja określająca wysokość opłaty z zasady nie będzie wydawana, gdy nie zapłacono opłaty w całości lub w części, przy prawidłowo złożonej deklaracji z pouczeniem, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W ocenie Sądu decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stanowi jednak (...)

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

(...) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik ("[...]"), jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującychdanąnieruchomośći stawki opłaty wynoszącej (...) Natomiast strona skarżąca dokonała dalszego zróżnicowania stawek opłat, przyjmując bardziej szczegółowe kryteria, aniżeli zezwala na to wskazany przepis ustawy. Otóż, Rada Miejska O. zróżnicowała stawki opłat – w obrębie wybranej metody – w zależności od kategorii mieszkańców (dzieci)(...)


Intepretacja z dnia 1 października 2013 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

"(...)Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Podkreślić należy, że w przeciwieństwie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (...)"

Wyrok WSA w Olsztynie z 11 kwietnia 2013 r w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

... W pierwszej kolejności Sąd poddał ocenie, czy Wojewoda posiadał legitymację skargową w niniejszym postępowaniu, z uwagi na pojawiające się wątpliwości, czy do kompetencji nadzorczych tego organu należy kontrola uchwał, podejmowanych na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Tutejszemu Sądowi znany jest pogląd, wyrażony...

Strony