Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik

W dniu 24 kwietnia 2018 r. wydana została uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odbierany z nieruchomości niezamieszkałej oraz wysokości opłaty zryczałtowanej za odbiór odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości rekreacyjnych. Sygnatura sprawy: 9.141.2018.

Uchwała Kolegium RIO w Lublinie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 16 marca 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie podjęło uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy może zwolnić właściciela nieruchomości z części lub całości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jednak zwolnienie nie może zostać uzależnione od złożenia wniosku przez właściciela nieruchomości.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 30 października 2013 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WSA stwierdził, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter publiczno-prawny i jest oderwana od faktycznej ilości wytwarzanych i odbieranych przez gminę odpadów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie podatku od ulgi na śmieci

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie podatku od ulgi na śmieci wyjaśniono, że Podatek płacimy od konkretnej, indywidualnej korzyści majątkowej, jednak nie trzeba tego robić, gdy ulga przysługuje grupie osób spełniających określone warunki.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 października 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 października 2014 r. wyraził pogląd, iż rada gminy nie jest uprawniona do zobowiązywania właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów komunalnych wyłacznie w sposób selektywny, bowiem ustawodawca w żaden sposób nie upoważnił do egzekwowania wyłącznie takiego sposobu zbierania odpadów.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że rada gminy nie może stosować niższych stawek opłat za śmieci w wypadku dzieci i osób uczących się do 24 roku życia i oddalił skargę gminy na Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, która stwierdziła nieważność uchwał wprowadzającej takie zniżki.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 24 marca 2014 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) W załączniku do powyższej uchwały w kategorii „Nieruchomości niezamieszkałe” Rada Miasta Ostrołęki ustaliła, iż w przypadku gdy na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w deklaracji płatnik ma wykazać stawkę preferencyjną opłaty (...)

Strony