Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2017 r. w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 8 listopada 2017 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sygnatura akt: II FSK 2602/15. Nielegalne zamieszkanie na działce w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, nie uzasadnia z tego tytułu powstania i wykonania w stosunku do działkowca obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpoznając ponownie sprawę organ wszczynając postępowanie wskaże jakiego okresu dotyczy, zgromadzi materiał dowodowy pozwalający na ustalenie czy na skarżącym ciąży obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zastosuje właściwą przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach procedurę.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 3 marca 2014 r. sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

"(...) Analizując powyższe organ podatkowy stwierdził, że koszty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są należnościami bezpośrednio związanymi z odpłatnym świadczeniem usługi najmu i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego – tak jak czynsz. Zobowiązanie do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami ciąży co prawda na(...)"

Wyrok WSA w Łodzi w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

... Według organu nadzoru § 1 kontrolowanej uchwały jest niezgodny z art. 6i pkt 1 i 2 ustawy, który ustanawia obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, a więc po upływie miesięcznego okresu zamieszkiwania na nieruchomości przez mieszkańca lub też powstania odpadów na nieruchomości niezamieszkałej. Wobec tego Rada nie może ustalić terminów uiszczania tych opłat "z góry", tj. przed upływem miesiąca, za który opłata winna być poniesiona. Stosownie do art. 6i ustawy obowiązek ponoszenia...

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Z postanowień zawartych w uchwale wynika, że jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym nadające się do bezpośredniego stosowania i skierowane są do właścicieli nieruchomości czyli podmiotów zewnętrznych wobec gminy. Powyższe ustalenie znajduje potwierdzenie w treści § 5 uchwały określającej termin wejścia w życie – „Uchwała wchodzi w życie po ...