Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpoznając ponownie sprawę organ wszczynając postępowanie wskaże jakiego okresu dotyczy, zgromadzi materiał dowodowy pozwalający na ustalenie czy na skarżącym ciąży obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zastosuje właściwą przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach procedurę.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 lutego 2013 r. w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że na gruncie podatku od nieruchomości została ukształtowana linia orzecznicza, w której modelowy jest system rozstrzygania w drodze jednej decyzji o wszystkich przedmiotach opodatkowania danego podatnika, nie mniej jednak nie uznaje się za wadliwe rozstrzygania o tych przedmiotach w odrębny sposób.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 maja 2014 r. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewdzóki Sąd Administracyjny rozstrzygał kwestię zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pełnych złotówek. WSA stwierdzając, że ma ona charakter opłaty lokalnej uznał, że nie ma do niej zastosowania przewidziane w art. 63 ordynacji podatkowej zaokrąglanie końcówek opłat.

Wyroki WSA we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niewątpliwie rekonstrukcja zakresu obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zmierzać do przypisania podmiotom, na które ustawodawca nałożył określone obowiązki związane z tą opłatą, jednej z możliwych na gruncie Ordynacji podatkowej ról w stosunku prawno – podatkowym, tj. podatnika, płatnika lub inkasenta opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi i tego rodzaju zabiegiem było właśnie uznanie – przez organ podatkowy - właścicieli nieruchomości za podatników. W tym zakresie poglądy wnioskodawcy i organu są tożsame.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 3 marca 2014 r. sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

"(...) Analizując powyższe organ podatkowy stwierdził, że koszty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są należnościami bezpośrednio związanymi z odpłatnym świadczeniem usługi najmu i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego – tak jak czynsz. Zobowiązanie do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami ciąży co prawda na(...)"

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

(...) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik ("[...]"), jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującychdanąnieruchomośći stawki opłaty wynoszącej (...) Natomiast strona skarżąca dokonała dalszego zróżnicowania stawek opłat, przyjmując bardziej szczegółowe kryteria, aniżeli zezwala na to wskazany przepis ustawy. Otóż, Rada Miejska O. zróżnicowała stawki opłat – w obrębie wybranej metody – w zależności od kategorii mieszkańców (dzieci)(...)


Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Lubelskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

(...)Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może zatem ustalić w drodze uchwały ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. Rada gminy nie jest natomiast uprawniona do formułowania jakichkolwiek ograniczeń ilościowych i podmiotowych dotyczących przyjmowanych odpadów w związku z funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Należy bowiem podkreślić, że..(...)

Strony