Publikacja: Gdzie składować odpady?- Monitor Zamówień Publicznych

Na łamach Monitora Zamówień Publicznych nr 3/2015 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Agnieszki Dylong pt. Gdzie składować odpady?. Artykuł dotyczy przetargów na odbiór i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wyrok NSA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dot. zakresu odzysku o uniedzkodliwiania odpadów komunalnych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 września 2014 r. stwierdził, że prywatny przedsiębiorca nie ma interesu prawnego w kwestionowaniu uchwały rady gminy w przemiocie powierzenia spółce gminnej realizacji zadań własnych. W konsekwencji możliwość wyboru co do zakresu usługi objętej przedmiotem przetargu pozostawiona jest po stronie gminy.

Wyrok WSA w Krakowie dotyczący sposobu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

... W dniu 21 listopada 2012 r. Rada Gminy Spytkowice podjęła uchwałę Nr XXVII/187/2012 w sprawie sposobu realizacji przez Wójta Gminy Spytkowice nowych zadań nałożonych znowelizowaną ustawą z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała ta w § 1 ta stanowi: "W związku z wdrożeniem nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. z 2012 r. poz.391) ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych ustaw (DZ.U.

Czy pracownikiem, którego prezydent miasta może upoważnić do wydawania decyzji może być pracownik jednostki organizacyjnej innej niż urząd miasta?

Niektóre gminy zamierzają przekazać zadania polegające na gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez gminę określone w rozdziale 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z poźn. zm.) własnej jednostce organizacyjnej prowadzonej w formie jednostki budżetowego i w związku z tym upoważnić na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.

Czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminach jest możliwe przez zakład z którym gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie świadczeń usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi?

Czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminach jest możliwe przez zakład  z  którym gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie świadczeń usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi?

Odpowiedź eksperta:

Punkty zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Zgodnie z zapisem art. 3 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy

„tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO pochodzącego z gospodarstw domowych”

Jednocześnie w art. 6d) pkt 4

„Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w szczególności:

Strony