Rozstrzygnięcie Woj. Zachodniopomorskiego w sprawie określania innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zbędnych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

(...)Zgodnie z treścią § 1 omawianego aktu uchwała określa inny niż określony w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sposób udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Z kolei, w myśl § 2 uchwały Nr XXX/215/2013 udokumentowanie wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić przez (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów

(...) W związku z tym, bezspornym pozostaje fakt, iż regulamin utrzymania czystości i porządku nie może wykraczać poza materię przewidzianą w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czy- stości i porządku w gminach, przepis ten stanowi bowiem delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą zostać unormowane w uchwale rady gminy. Nie przyznaje on kompetencji organowi stanowiącemu gminy ani do uchwalania aktów prawa miejscowego obejmujących za- gadnienia inne niż wymienione w cyt.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz

(...) Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, jest aktem prawa miejscowego, zaliczanym przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Taki akt normatywny musi zatem odpowiadać wszystkim wymogom, jakie prawo stawia w odniesieniu do zasad tworzenia i obowiązywania systemu źródeł prawa. W stosunku do aktów prawa miejscowego znaczenie istotne ma norma zawarta w art. 94 Konstytucji, który stanowi, iż organy samorządu terytorialnego (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Zachodniopomorskiego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

(...) W wyniku analizy postanowień uchwały Nr XXIV/186/12 organ nadzoru stwierdził, iż przepisy wskazane na wstępie niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego naruszają obowiązujący porządek prawny w sposób uzasadniający skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. stwierdzenie jej nieważności. Zaznaczenia wymaga, iż uchwała podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na co również wskazał ustawodawca, stanowi akt prawa miejscowego. Pomimo, iż brak (...)