Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach

W dniu 25 listopada 2014 r. zapadło rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Wojewoda Wielkopolski orzekł, że Regulamin czystości musi zawierać zapisy dotyczące mycia i napraw samochodów poza myjniami i warsztatami. Rada Gminy Grzegorzew przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku. Uchwałę tę unieważnił wojewoda wielkopolski, bo dostrzegł w niej brak niezbędnych zapisów.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław - ze względu na istotne naruszenie prawa

(...)Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwała ta jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego uchylające regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Wolsztyn

(...) Z analizy przedmiotowej uchwały wynika, że Rada podejmując tę uchwałę nie zawarła w niej regulacji wynikających z art. 4 ust.2 pkt 1,pkt 2, pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym Rada podejmując uchwałę z pominięciem ww. regulacji nie wyczerpała delegacji ustawowej z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, co stanowi istotne naruszenie prawa. W opinii organu nadzoru przepisy statutu (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojanowo

(...) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wydany na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest aktem prawa miejscowego. Konstytucyjna zasada praworządności wyrażona w art. 7 w związku z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r., Nr 78, poz. 483) wymaga, żeby materia uregulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu tego upoważnienia. Każde unormowanie (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadcenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

(...) Rada Gminy Duszniki podejmując przedłożoną Wojewodzie Wielkopolskiemu do oceny uchwałę w przepisie § 2 postanowiła, że system odbierania odpadów komunalnych obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, wyłączone są z niego odpady pochodzące z działalności gospodarczej, nawet jeśli prowadzona jest ona w miejscu zamieszkania. (...)