Rozstrzygnięcie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) W przedmiotowej uchwale ustalono stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bez odpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nie uwzględniając jednocześnie stawki należnego z tego tytułu podatku od towarów i usług. Tym samym... (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

(...) Rada gminy uchwalając regulamin nie może zamieszczać w nim postanowień wykraczających poza zakres przywołanego przepisu. Przepis bowiem art. 4 ust. 2 ustawy ma charakter zamknięty, co oznacza, że organ stanowiący gminy nie może określać w regulaminie czystości i porządku kwestii, które nie mieszczą się w zakresie powyższych zagadnień (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Warmińsko Mazurskiego w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i transportu nieczystości płynnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 11 grudnai 2013 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.199.2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lipca 2012 r. sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2012-2016.