Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce

W dniu 31 października 2017 r. zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego NR P-II.4131.2.236.2017. Wojewoda stwierdził nieważność załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów

W dniu 22 czerwca 2016 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Rada Miasta w regulaminie utrzymania czystości uchwaliła, że miejsce, w którym są ustawiane pojemniki właścicieli nieruchomości musi być utrzymywane w czystości, a pojemniki mają być dezynfekowane przynajmniej raz na kwartał.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami

(...) Zdaniem organu nadzoru cena za usługą dodatkową w ramach której gmina będzie odbierać i zagospodarowywać ponadnormatywne ilości odpadów nie może być utożsamiana z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cena ta ma bowiem charakter cywilnoprawny, w przeciwieństwie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z art. 6n ust. 1 ustawy, która to opłata jest pewnego rodzaju daniną o charakterze publiczno-prawnym, podlegającą przymusowemu ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie odpadów komunalnych

"(...) Jak wynika z w/w cytowanego przepisu zasadą jest, że to właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Jednakże obowiązek ten może przejąć gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Przepis ten nie pozostawia wątpliwości, że gmina nie może pobierać opłaty za sprzedaż pojemników(...)"

Rozstrzygnięcie Wojewody Podkarpackiego w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

(...) Powołany w podstawie prawnej uchwały przepis stanowi, iż rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania (...)