Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie - Radowo Małe

(...) Konieczne jest również stwierdzenie nieważności § 5 przedmiotowej uchwały, w którym Rada Gminy Ra- dowo Małe zawarła, określone w punktach 1-3 zakazy. Przepis, stanowiący materialnoprawną podstawę podję- cia przedmiotowej uchwały nie przewiduje bowiem możliwości wprowadzenia tego rodzaju zakazów w regu- laminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Zauważyć bowiem należy, iż § 5 Regulaminu zawiera nor- my prawne skierowane do nieokreślonego kręgu adresatów.