Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

W dniu 5 grudnia 2017 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rada Gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązywała mieszkańców oddających odpady do  PSZOK do określenia pisemnego oświadczenia o miejscu i sposobie wytwarzania odpadów.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn

W dniu 8 listopada 2017 r.  wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn, numer: PN-II.4131.397.2017. Rada Gminy Spiczyn podjęła uchwałę, w której ogólnie określono, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny. Takie sformułowanie jest niedopuszczalne, bowiem nie wyznacza konkretnych terminów ich odbioru.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

W dniu 13 października 2017 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, numer: PN-II.4131.351.2017. Wojewoda zakwestionował uchwałę, w której Zgromadzenie Związku Komunalnego ustaliło limit przyjmowanych odpadów komunalnych, w ramach uiszczonej opłaty od właścicieli nieruchomości.

Rozstrzygnięcie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W dniu 7 maja 2015 r. zapadło Rozstrzygnięcie Wojewody Lubelskiego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wojewoda Lubelski stwierdził, że Rada powinna obligatoryjne określać w uchwale tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Lubelskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

(...)Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może zatem ustalić w drodze uchwały ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. Rada gminy nie jest natomiast uprawniona do formułowania jakichkolwiek ograniczeń ilościowych i podmiotowych dotyczących przyjmowanych odpadów w związku z funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Należy bowiem podkreślić, że..(...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

(...) W myśl powołanego przepisu, rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

(...) stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w części obejmującej § 2 ust. 2 pkt 1) w brzmieniu: „- 5 litrów na miesiąc”, pkt 2) w brzmieniu: „-10 litrów na miesiąc”, pkt 3) w brzmieniu: „-1 kg na rok”, pkt 4) w brzmieniu: „-2 kg na rok”, pkt 5) w brzmieniu: „- 5 kg na rok”, pkt 7) w brzmieniu: (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w sprawie wymagań na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamba) i transport nieczystości ciekłych - Gmina Trawnik

(...) Stosownie do treści powołanego przepisu rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Jednocześnie należy podkreślić, iż norma kompetencyjna art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być interpretowana w oderwaniu od przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 25 października 2013 r. dotyczące powierzenia sołtysowi funkcji inkasenta

(...) Jak wskazuje orzecznictwo sądowoadministracyjne, powierzenie komuś stanowiska (funkcji) inkasenta musi poprzedzać zgoda danego podmiotu na przyjęcie łączących się z tym obowiązków. Jest rzeczą oczywistą, że musi ona zostać wyrażona przed określeniem (wyznaczeniem) inkasenta. Źródłem nawiązywanego stosunku prawnego jest w tym wypadku uchwała organu stanowiącego gminy, a nie będąca jej następstwem, mająca czysto "techniczny" charakter, umowa z określoną - wyznaczoną na inkasenta osobą. (...)