Rozstrzygnięcie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

(...) Wskazane przez radę gminy ilości odpadów, które przedsiębiorca będzie zobowiązany odbierać oraz częstotliwość ich odbierania, bez wątpienia będą miały wpływ na cenę tej usługi uiszczaną przez gminę, a także wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość tę powinno się określić z uwzględnieniem harmonogramu odbierania odpadów.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

(...) Należy zauważyć, że postanowienia dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych muszą być obligatoryjnie uregulowane także w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy u.c.p.g.). Wobec powyższego zarówno regulamin, jak i przedmiotowa uchwała powinny zawierać spójne regulacje. Regulamin może zawierać także uregulowania dotyczące sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawko-Pomorskiego w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

(...) Elementy takiej uchwały zostały zawarte w wyliczeniu poprzedzonym zwrotem „w szczególności”, oznacza to, że jest to wyliczenie przykładowe, ale są trzy obligatoryjne elementy tej uchwały. Przedmiotowa uchwała ma więc obejmować ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. Jest to istotny element uchwały, gdyż wskazanie przez radę gminy ilości odpadów, które przedsiębiorca będzie obowiązany odbierać, wpłynie na cenę tej usługi uiszczoną przez gminę, co także będzie miało wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.