Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W dniu 2 marca 2016 r. zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rada Miejska przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym dopuściła możliwość ustanowienia wspólnych pojemników do zbierania odpadów dla dwóch lub więcej nieruchomości pod warunkiem wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

(...) Ponadto, w § 1 ust. 2 uchwały, Rada postanowiła, że upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje umocowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wymienionych w ust. 1, w tym do wydawania przewidzianych przywołanymi w ust. 1 przepisami prawa decyzji administracyjnych oraz wszelkich postanowień i zaświadczeń w toku prowadzonych postępowań.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach

"(...) Ustawodawca w ustępie 2 art. 39 ustawy postanowił dodatkowo, że wójt może upoważnić swoich zastęp-ców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta. Tym samym określił on katalog podmiotów, którym upoważnienie takie może zostać udzielone przez wójta. Z kolei w art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym przyznał radzie gminy kompe-tencję do podjęcia uchwały, mocą której rada gminy może upoważnić organ wykonawczy jednostki pomocni-czej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w (...) "