Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Ślaskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami

(...)Z przepisu tego wynika, iż rada gminy przy określaniu warunków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może dokonywać następujących działań:- różnicować stawki opłat,- wprowadzać zwolnienia przedmiotowe,- ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust.1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub- określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadcenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

(...) Rozpatrując kwestię poprawnej realizacji delegacji przepisu art. 6r ust. 3 ustawy należy zauważyć, że stanowi on normę formułującą zamknięty katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Z literalnego jego brzmienia bowiem wynika, że ustawodawca zawarł w nim wyczerpujące wyliczenie kwestii, które winny zostać uregulowane w uchwale określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania. W uchwale rady gminy zatem muszą znaleźć się postanowienia odnoszące się do wszystkich zagadnień ujętych (...)

Rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) Równocześnie wymaga podkreślenia, iż z normatywnego charakteru niniejszej uchwały wynika konieczność formułowania jej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. Oznacza to, że w jej treści nie mogą znaleźć się regulacje nie znajdujące uzasadnienia w normie zawierającej delegację ustawową do jej podjęcia (...)