Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) Rada ustaliła, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na dwa miesiące bez wezwania w terminie 25 dnia drugiego miesiąca każdego dwumiesięcznego okresu rozli- czeniowego. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r. taka opłata podlega uiszczeniu w terminie do 15 sierpnia 2013 r. Organ nadzoru badając przedmiotową uchwałę, stwierdził że powyższe zapisy uchwały są niezgodne z art. 6i pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.