Sprawozdanie stenograficzne z dwudziestego szóstego posiedzenia Senatu VIII kadencji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(...) Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdanie komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostało dostarczone w terminie późniejszej niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu...