Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. w przedmiocie obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego

W dniu 24 listopada 2017 r. uchwalona została uchwała Sądu Najwyższego w przedmiocie odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości, obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Sygnatura akt: III CZP 38/17.

Wyrok SN z 29 stycznia 1999 r. w sprawie obowiazku utrzymania nawierzchni chodników

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości. I nie ma znaczenia szerokość chodnika. Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące zapewnienia czystości i porządku określa ustawa z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.). Przewidziano w niej m.in., że właściciele nieruchomości muszą zapewnić uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich posesji.