Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik

W dniu 24 kwietnia 2018 r. wydana została uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odbierany z nieruchomości niezamieszkałej oraz wysokości opłaty zryczałtowanej za odbiór odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości rekreacyjnych. Sygnatura sprawy: 9.141.2018.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wydana została uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wydana została uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do tego, aby z góry wskazywać jakiego okresu dotyczy korekta deklaracji na opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości lub nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Uchwała Kolegium RIO w Warszawie w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dnia 11 sierpnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/97/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi.

Uchwała RIO w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadów w nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe

W dniu 5 maja 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadów w nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe. Rada gminy podjęła uchwałę dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe. Wg uchwały obowiązywać miałaby zryczałtowana stawka opłaty w wysokości 56 zł gdy śmieci są zbierane w sposób selektywny, a 112 zł gdy są zmieszane (stawka roczna). RIO stwierdził, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, dlatego, że zgodnie z przepisami ustawy UCPG ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów i wyrażonej w liczbie pojemników.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 24 marca 2014 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) W załączniku do powyższej uchwały w kategorii „Nieruchomości niezamieszkałe” Rada Miasta Ostrołęki ustaliła, iż w przypadku gdy na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w deklaracji płatnik ma wykazać stawkę preferencyjną opłaty (...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 25 lutego 2014 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło: W § 1 badanej uchwały postanowiono, że deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ale (...)

Uchwała RIO w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

W dniu 13 lutego 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XXV/270/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkanych i wysokości stawki tej opłaty na terenie ...

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Orzeka o nieważności §1 ust.3 Uchwały Nr XXII/116/13 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady z powodu istotnego naruszenia prawa, tj ...

Strony